Skolebudsjett

SV la fram vårt budsjettforslag sammen med våre samarbeidspartier i går. De fleste oppslagene i media har fokus på eldreomsorgen. Det vil fortsatt være full sykehjemsdekning i Trondheim, og det er veldig bra. Men også på oppvekstfeltet leverer vi.

Rådmannen hadde lagt inn et kutt i lærertettheten på 7,3 millioner kr. i 5.–7. trinn i sitt budsjettforslag. For oss rimer det dårlig med satsing på kvalitet i skolen, nå når vi i mange år har jobbet hardt for å ruste opp skolebygningene. Derfor fjerner vi dette kuttet. I tillegg kompenserer vi for kuttet i lærertetthet fra i fjor. Og i tillegg legger vi litt oppå der igjen for reellt høyere lærertetthet.

Disse midlene skal i hovedsak gå til 1.–4. trinn for å følge opp satsingen på tidlig innsats. Kvalitetsmeldingen for trondheimsskolen har vist at lærertettheten på 1.–4. trinn har gått ned de siste årene. Det kan vi ikke være bekjent av. Derfor satser vi nå ekstra her.

At lærerne får tilstrekkelig tid til å følge opp elevene betyr mye for et godt læringsutbytte. At lærerne stilles i en posisjon der de får brukt mest mulig av tida si på forberedelse, undervisning og møte med elevene er avgjørende for god kvalitet i skolen. Vi må altså ha et fornuftig forhold til dokumentasjon og rapportering, slik at lærerne kan bruke mest mulig tid på sin kjerneoppgave: Undervisning.

Tidsbrukutvalget konkluderte bl.a. om at kravet til dokumentasjon og rapportering i skolen er for omfattende. De anbefaler at vi som lokale skoleeiere skal være forsiktige med lokale krav til kartlegging og dokumentasjon utover de sentralt pålagte kravene. Vi ber derfor om å få forelagt en egen sak som gjør rede for lokale krav til dokumentasjon og rapportering utover de sentralt pålagte kravene her i Trondheim. Målet er å frigjøre tid til undervisning.

Det har vel til nå gått tydlig fram at jeg mener at dyktige og inspirerende lærerne er den viktigste enkeltfaktoren for god kvalitet i skolen. Slike får vi flere av gjennom videreutdanning. Videreutdanning av lærere vil bidra til økt kompetanse, motivasjon og erfaringsutveksling. Trondheim har tilbud om å benytte seksti plasser i et nasjonalt program for videreutdanning av lærere. Vi benytter i dag bare tjue av disse – for plassene er dyre. Vi setter av 4 millioner kr. slik at tjue lærere til kan delta i programmet.

Du kan laste ned hele budsjettet fra kommunens nettsider som PDF (12,5 MB).